Industrijska svojina

Intelektualnu svojinu čine:

– prava industrijske svojine (patenti za pronalske, korisni modeli, industrijski dizajn, žigovi, itd.) koja se odnose na realizovane kreacije uma u korisnom proizvodu, stavljanje komercijalnog simbola na korisni proizvod, ili sredstvo izražavanja;
– autorska i srodna prava koje se odnose na originalne umetničke ili korisne kreacija uma realizovane na materijalizovani medijum izražavanja.

Dopunski oblici zaštite - predvidjeni su na osnovu zakona protiv nelojalne konkurencije, posebno odredbi koje se odnose na zaštitu neotkrivene informacije putem poslovne tajne, zaštitu protiv uzimanja neopravdane prednosti (npr. imitacija robe), ili prouzrokovanja zabune (npr. putem tzv. passing off-a), na tržištu  u toku konkurencije.

Određeni komplementarni oblici zaštite crpe se u principima i institucijama pravnog sistema, posebno privrednog ili gradjanskog (obligacionog) prava, radnog prava (vezano za kreacije zaposlenih, zaštitu poslovne tajne,  upravnog i krivičnog prava koje se odnosi na krivotvorenje i piratstvo, itd.)

Svaka zemlja na osnovu svog zakonodavnog suvereniteta i teritorijalnog principa ima svoje zakone o intelektualnoj svojini i svoj nacionalni sistem organizacija koje funkcionišu u oblasti zaštite intelektualne svojine.

Prava industrijske svojine ostvaruju se u formalnom, upravnom postupku koji se vodi pred nadležnim organom uprave Republike Srbije.

Postupci podnošenja prijave za neko od prava industrijske svojine, imaju vremenski prioritet (nacionalne i međunarodne prijave), i utvrđeni su posebnim lex specialis zakonima i podzakonskim aktima Srbije.
Obezbeđivanjem advokatskih usluga agencija omogućava nosiocima prava ostvarivanje prava industrijske svojine pred nadležnim organom uprave.

Za sve bliže informacije možete nam se obratiti:

tel: +38111/3222-144
tel: +38111/3223-542
fax: +38111/3222-144
e-mail: industrijskasvojina@autorskaagencija.comCopyright © 2008