Usluge:

Nauka i struka

pdf Ovlašćenje (.PDF 109KB)

Intelektualna svojina ne štiti ideju kao takvu, već samo originalni izraz te ideje (putem autorskog prava) ili praktičnu primenu ideje (znanja, informacije, u korisnom proizvodu).

Služba nauke i struke, specijalizovana je služba Agencije koja pruži informacije o ostvarivanju, plasmanu i konsaltingu autorskih prava za neka od sledećih autorskih dela:

- studije
- idejna rešenja
- idejni projekti
- stručni tekstovi
- recenzije
- predavanja
- prevode iz razlicitih oblasti nauke: medicine, veterine, farmacije, biologije, ekonomije, rudarstva, geologije, elektrotehnike, poljoprivrede, tehnologije, menadžmenta, markertinga, kao i ostalih naučnih disciplina.

Za sve bliže informacije možete nam se obratiti:
telefon/fax: +38111/3220-397
e-mail: nauka@autorskaagencija.com
Ukoliko želite da, kao Vaši zastupnici, u Vaše ime i za Vaš račun  ostvarujemo Vaše autorsko i srodna prava sa uslugom zaključivanja autorskog ugovora i obračunom i uplatom pripadajućih poreza i doprinosa i ispatom Vaše autorske naknade, molimo Vas da popunite ovlašcenje i da nam ga pošaljete.

online ovlašćenje