Usluge:

Deponovanje

pdf Zahtev za deponovanje (.PDF 71KB)
pdf Zahtev za obnovu deponovanja (.PDF 82KB)

Jedna od višedecenijiskih usluga Agencije je postupak evidencije i deponovanja autorskih dela i predmeta srodnih prava.

Zakon predviđa fakultativnu opciju autoru odnosno nosiocu prava, da u svrhu obezbeđivanja materijalnih dokaza, deponuju primerke dela odnosno predmete srodnih prava.

Primerci dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju moraju biti u formi pisanog dokumenta (rukopis, štampani tekst, muzička partitura), zvučnog, vizuelnog ili audiovizuelnog zapisa ili u digitalnoj formi.
Nosilac autorskog i srodnih prava dužan je da prilikom deponovanja i unošenja u evidenciju autorskog dela ili predmeta zaštite srodnog prava da istinit i potpun podatak o svom autorskom delu i predmetu zaštite srodnog prava (podaci u evidenciji smatraju se istinitim dok se suprotno ne dokaže).

Unošenje u evidenciju i deponovanje primeraka autorskih dela i predmeta srodnih prava ni na koji način ne utiče na nastanak i trajanje prava koja su utvrđena zakonom.

Da biste deponovali svoje autorsko delo odnosno predmet srodnog prava, potrebno je da Agenciji lično ili poštom dostavite:

1. dva istovetna primerka celokupnog dela potpisana na prvoj i poslednjoj strani; (ukoliko ima više   autora, potrebno je tačno razgraničiti doprinose svakog od autora ukoliko je to moguće; takodje je potrebno da svi autori potpišu delo na prvoj i poslednjoj stranici)
2. popunjen zahtev za deponovanje  autorskog dela odnosno predmeta srodnog prava;
3. izjavu o pravnom osnovu kada su deponenti privredna društva;
4. potvrdu o uplati takse za deponovanje autorskih dela odnosno predmeta srodnih prava.

Uvid u deponovana dela i evidenciju koja se o vodi o toj okolnosti, imaju samo autori za sopstveno delo, sudski organi I drugi organi uprave na osnovu zvanično podnetog zahteva.

Agencija izdaje potvrde o deponovanju na srpskom i engleskom jeziku.

Za sve bliže informacije možete nam se obratiti:

telefon/fax: +38111/3222-768
telefon/fax: +38111/3222-144
e-mail: deponovanje@autorskaagencija.com

Ukoliko želite da deponujete vaše autorsko delo odnosno predmet srodnog prava, imate mogućnost da preuzmete zahtev  i da nam ga sa prilozima pošaljete.