Usluge:

Strana prava

pdf Ovlašćenje (.PDF 109KB)

Razvojna usluga Agencije je ostvarivanje intelektualne svojine domaćih autora i nosilaca prava u inostranstvu, odnosno stranih autora i nosilaca prava u Srbiji, odnosno regionu.

Usluga Agencije obuhvata:

- zastupanje autora, nosilaca autorskih prava iz svih oblasti stvaralaštva prilikom zaključivanja ugovora o ustupanju, odnosno prenosu prava korišćenja autorskog dela, sa stranim elementom(licenca, prenos prava);
- obezbeđivanje advokatskih usluga za potrebe ostvarivanja prava industrijske svojine pred nadležnim organima uprave;
- konsalting nosilaca prava intelektalne svojine, sa stranim elementom;
- deponovanje autorskih dela i predmeta srodnih prava na engleskom jeziku sa važenjem na teritoriji Srbije odnosno u inostranstvu.

Strani nosioci prava

Agencija obavlja potrebnu korespodenciju i poslove oko pribavljanja licence za korišćenje autorskih prava za domaće korisnike (izdavače, pozorišta, fakultete, naučne institucije, filmske I muzičke producente i dr.)

Po zaključenju ugovora, korisnik autorskog dela ima mogućnost da ugovoreni honorar isplati preko Agencije, pri čemu taj iznos uplaćuje u dinarskoj protivvrednosti ( uvećan za porez, doprinose i bankarske troškove) a potom Agencija vrši transfer honorara nosiocu prava u ugovorenoj konvertibilnoj valuti.

Zaštita domaćih autora u inostranstvu

Agencija zastupa domaće autore u poslovima vezanim za korišćenje njihovih dela u inostranstvu, koja obuhvata kompletnu uslugu ostvarivanja autorskih i srodnih prava  od zaključivanja autorskog ugovora do transfera ugovorenog honorara u neto vrednosti na njihove dinarske ili devizne račune.

Agencija održava redovne kontakte sa izdavačima, prevodiocima srpske i strane literature, drugim institucijama u inostranstvu koji mogu doprineti širenju dela domaćih autora van granica Srbije.

Agencija se bavi i plasmanom dela domaćih autora I nosilaca prava intelektualne svojine na inostrano tržište.
 

Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja

Agencija pribavlja:
- sertifikate izdate od strane poreskih vlasti zemlje ugovornice (u slučajevima korišćenja dela stranih autora);
- odnosno od strane domaćih poreskih vlasti u slučajevima korišćenja dela naših autora u inostranstvu),

na osnovu kojih se autorske naknade oporezuju isključivo u zemlji čiji je autor rezident čime se izbegava dvostruko oporezivanje autorskih honorara (na osnovu zaključenih bilateralnih ugovora o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja između Srbije i drugih zemalja).


Deponovanje autorskih dela i predmeta srodnih prava

Agencija obavlja deponovanje  dela  na engleskom jeziku.

Kako je Srbija potpisnik većine međunarodnih ugovora i konvencija u ovoj oblasti, sertifikat izdat od strane Autorske agencije kojim se potvrđuje da je delo evidentirano i deponovano u arhivi, predstavlja validan dokument u slučajevima utvrđivanja autorstva i u međunarodnim sudskim sporovima.

Za sve bliže informacije možete nam se obratiti:
telefon/fax: +38111/3225-902
e-mail: stranaprava@autorskaagencija.com

Ukoliko želite da deponujete vaše autorsko delo odnosno predmet srodnog prava, imate mogućnost da preuzmete zahtev  i da nam ga sa prilozima pošaljete.

online ovlašćenje