Usluge:

Koji su uslovi/postupak za pravnu zaštitu topografije integrisanih kola?

Pravna zaštita topografije ostvaruje se u upravnom postupku koji vodi nadležni organ.

Postupak za zaštitu topografije pokreće se podnošenjem prijave za zaštitu topografije  nadležnom organu uprave (Zavod za intelektualnu svojinu).

Za svaku topografiju podnosi se posebna prijava.

Prijava sadrži zahtev za priznanje prava na topografiju i priloge.

Zahtev za priznanje prava na topografiju sadrži:

1) naziv topografije;
2) podatke o podnosiocu prijave i stvaraocu topografije, ako podnosilac prijave nije stvaralac;
3) datum podnošenja prijave;
4) datum nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno upotrebljena, ili datum i mesto kada je topografija prvi put komercijalno upotrebljena bilo gde u svetu.

0.00