Usluge:

Koji su uslovi/postupak za pravnu zaštitu geografske oznake porekla?

Pravna zaštita oznaka geografskog porekla ostvaruje se u upravnom postupku koji vodi organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine (Zavod za intelektualnu svojinu).

Postupak za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake pokreće se odgovarajućim prijavom.

Bitni delovi prijave imena porekla, odnosno geografske oznake su:

1) zahtev za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake;
2) opis geografskog područja;
3) podaci o specifičnim karakteristikama proizvoda.

0.00