Usluge:

Šta je patent?

Patent je pravo koje se priznaje za pronalazak iz bilo koje oblasti tehnike, koji je nov, koji ima inventivni nivo i koji je industrijski primenljiv.

Predmet pronalaska koji se štiti patentom može biti proizvod (kao npr. uređaj, supstanca, kompozicija, biološki materijal) ili postupak.

Pravo na sticanje patenta ima pronalazač ili njegov pravni sledbenik, odnosno, u slučajevima predviđenim zakonom, poslodavac ili njegov pravni sledbenik.

Ako je više pronalazača došlo do pronalaska zajedničkim radom, njima pripada zajedničko pravo na zaštitu (pronalazačem se ne smatra lice koje je pronalazaču pružalo tehničku pomoć).

0.00