Usluge:

Koji su uslovi/postupak za pravnu zaštitu žiga?

Pravna zaštita znakova koji se koriste u prometu robe, odnosno usluga ostvaruje se u upravnom postupku koji vodi organ uprave nadležan za poslove intelektualne svojine (Zavod za intelektualnu svojinu).

Postupak za priznanje žiga pokreće se prijavom za priznanje žiga.

Bitni delovi prijave su:
1) zahtev za priznanje žiga;
2) znak koji se želi zaštititi;
3) spisak robe, odnosno usluga na koje se znak odnosi.

0.00