Usluge:

Šta su prava industrijske svojine?

Prava industrijske čine:
- pronalazačko pravo (patenti, korisni  modeli, topografije integrisanih kola, nove biljne sorte, know-how),
- pravo znakova razlikovanja (žigovi, imena porekla i geografske oznake, industrijski dizajn, poslovno ime)
- pravo konkurencije (suzbijanje nelojalne konkurencije).

Kreacije uma, kao što su pronalasci, korisni modeli, topografije integrisanih kola, biljne sorte, know-how kao praktična primena ideja (znanje, informacija), igraju bitnu ulogu u stvaranju novog, dodatog suštinskog kvaliteta roba, odredjenih njihovim tehnološkim (funkcionalnim, utilitarnim) karakteristikama. Druge intelektualne kreacije, kao industrijski dizajn i dela primenjene umetnosti, služe kao osnova za nadogradnju formalnog kvaliteta nekog proizvoda, odredjenog putem njegovog novog vizuelnog, estetskog izgleda.

Komercijalni simboli kao žigovi, poslovna imena ili oznake geografskog porekla (imena porekla i geografske oznake), koriste se za  razvijanje tržišnog i marketinškog  kvaliteta roba i usluga, tako što ih medjusobno razlikuju, ili razlikuju kompanije ili geografske regione iz kojih oni potiču, ili odakle potiče njihova reputacija, dobar glas (goodwill) ili trgovačka vrednost.

0.00