Usluge:

Kada i kako se ostvaruje kolektivno upravljanje autorskim i srodnim pravima?

Većina stvaraoca i nosioca prava nemaju tehnička, finansijska i druga potrebna sredstva i mogućnosti za monitoring korišćenja svojih dela. Sa druge strane, kolektivne organizacije pružaju svojim članovima organizovanu administrativnu, stručnu i pravnu uslugu, vezanu za monitoring, ubiranje, upravljanje i raspodelu naknada od korišćenja.

Kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava, prvi put je iscrpno regulisano zakonskim tekstom iz 1998.godine, čiji koncept predviđa sistem proširene kolektivne licence u ostvarivanju prava - Extended Collective Management System.

Zakon reguliše  kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, osnivanjem organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava i precizira sve uslove potrebne za: osnivanje kolektivne organizacije; predviđa organe organizacije; opšte akte organizacije; shodnu primenu drugih propisa; obaveze organizacije; obaveze korisnika i konačno nadzor nad radom organizacije.

0.00