Usluge:

Šta je zakonska licenca?

Slučajevi zakonske licence, jesu oni koji predviđaju korišćenje bez dozvole autora, a uz obavezu plaćanja autorske naknade: korišćenja u državnim organima, obrazovnim institucijama i javnim bibliotekama; umnožavanje, za potrebe nastave ili naučnog istraživanja, na papiru ili sličnom nosaču odlomaka iz publikacija putem fotokopiranja ili bilo kojeg oblika fotografske ili slične tehnike koja daje slične rezultate; dozvoljeno u sredstvima javnog obaveštavanja, umnožavanje, stavljanje u promet primeraka, kao i drugi oblici javnog saopštavanja članaka koji su objavljeni u drugim sredstvima javnog obaveštavanja, pod uslovom da se ti članci odnose na tekuća ekonomska, politička ili verska pitanja, a da autor to nije izričito zabranio; dozvoljeno trodimenzionalno umnožavanje (prostorno) dela,  koja su trajno izložena na ulicama, trgovima i drugim otvorenim javnim mestima, kao i stavljanje u promet tih primeraka.
0.00