Usluge:

Koji su elementi licencnog ugovora u oblasti prava intelektualne svojine?

Nosilac prava intelektualne svojine, kao davalac licence daje odobrenje (licencu) za eksploataciju svog prava, a lice koje prima odobrenje (sticalac licence) je obavezno da za isti predmet ustupanja, plati ugovorenu naknadu.
Odredbe o predmetu licencnog ugovora, identifikuju prava intelektualne svojine koja se licenciraju, vlasništvo odnosno nosioca prava, proizvod koji će se proizvoditi – ukoliko se radi o materijalnom obliku korišćenja, odnosno nadležno pravo, koji će se primenjivati i sl.
Glavna obaveza davaoca licence je da izda licencu za svoje pravo, sa modalitetima koje poznaje Zakon o autorskom i srodnim pravima, ali i upućujući propis, Zakon o obligacionim odnosima ( isključiva, neisključiva, prostorno, vremenski, predmetno ograničena licenca i dr.)
Obaveza sticaoca licence je da plati naknadu ili drugi oblik nadoknade davaocu licence. Naknade mogu da imaju oblik jednokratnog plaćanja, ili periodičnih plaćanja, u obrocima,  gde su naknade fiksirane ili zasnovane na odredjenim kriterijumima, kao što su obim prodaje prozvoda, procenat vrednosti, itd).
0.00