Usluge:

Šta su imovinska autorska prava?

Autor ima pravo na ekonomsko iskorišćavanje svog dela, kao i dela koje je nastalo preradom njegovog dela, dok za svako iskorišćavanje autorskog dela od strane drugog lica, autoru pripada naknada ako zakonom ili ugovorom nije drukčije određeno.

Imovinska prava su: pravo na beleženje ili umnožavanje; pravo stavljanja primeraka dela u promet; pravo davanja primeraka dela u zakup; pravo davanja primeraka računarskog programa na poslugu; pravo izvođenja; pravo predstavljanja; pravo prenošenja izvođenja ili predstavljanja; pravo emitovanja; pravo na javno saopštavanje, uključujući interaktivno činjenje dela  dostupnim javnosti ; pravo na prilagođavanje, aranžiranje i drugu izmenu; pravo javnog aopštavanja dela koje se emituje; pravo javnog saopštavanja dela sa nosača zvuka ili slike; pravo na pristup primerku dela; pravo sleđenja; pravo zabrane izlaganja originalnog primerka dela likovne umetnosti; preče pravo autora na preradu primerka dela arhitekture i pravo autora na posebnu naknadu.

0.01