Usluge:

Šta su moralna autorska prava?

 Pravo paterniteta,  isključivo je pravo autora da mu se prizna autorstvo na njegovom delu.

 Pravo na naznačenje imena, isključivo je pravo pravo autora da mu se ime, pseudonim ili znak budu naznačeni na svakom primerku dela, odnosno navedeni prilikom svakog javnog saopštavanja dela.

 Pravo objavljivanja,  isključivo je pravo autora da objavi svoje delo i da odredi način na koji će se ono objaviti.

 Pravo na zaštitu integriteta dela, isključivo je pravo autora da štiti integritet svog dela, i naročito: da se suprotstavlja izmenama svog dela od strane neovlašćenih lica; da se suprotstavlja javnom saopštavanju svog dela u izmenjenoj ili nepotpunoj formi; da daje dozvolu za preradu svog dela.

 Pravo na suprotstavljanje nedostojnom iskorišćavanju dela, isključivo je pravo autora da se suprotstavlja iskorišćavanju svog dela na način koji ugrožava ili može ugroziti njegovu čast ili ugled.

0.00