Usluge:

Kako dokazati autorstvo?

Radi obezbeđenja dokaza, nosioci autorskog i srodnih prava mogu da deponuju primerke svojih dela i predmeta srodnih prava.

Primerci dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju moraju biti u formi pisanog dokumenta.

0.01