Usluge:

Šta je intelektualna svojina?

Skup prava koja se odnose na:
- književna, umetnička i naučna dela,
- interpretacije umetnika interpretatora, fonograme, videograme, emisije,
- pronalaske u svim oblastima ljudske aktivnosti,
- naučna otkrića,
- industrijske uzorke i modele,
- fabričke, trgovačke i uslužne žigove, kao i trgovačka imena i trgovačke nazive,
- zaštitu od nelojalne utakmice i sva druga prava vezana za intelektualnu aktivnost u industrijskoj, naučnoj, književnoj i umetničkoj oblasti.

Prava intelektualne svojine čine: autorsko pravo i prava srodna autorskom pravu i prava industrijske svojine (patenti, korisni  modeli, topografije integrisanih kola, nove biljne sorte, know-how, žigovi, imena porekla i geografske oznake, industrijski dizajn, poslovno ime i tzv. pravo konkurencije- suzbijanje nelojalne konkurencije).

0.00