Usluge:

OVLAŠĆENJE ZASTUPNIKUza ostvarivanje autorskog i srodnih prava


Ovim vas ovlašćujem da u moje ime i za moj račun (kao i u ime i za račun mojih saradnika) zaključite ugovor o autorskom delu sa:

(naziv, adresa i kontakt telefon privrednog društva - korisnika autorskog dela)
PIB :
(poreski indetifikacioni broj)
koga zastupa :

(ime i prezime ovlašćenog lica u privrednom društvu)
za izradu autorskog dela :

Prema usmenom sporazumu rok za predaju rada je :

Dogovoreni autorski honorar je :

koji će se isplatiti :
(napisati broj rata, iznose i dinamiku isplate)

Isplata će se izvršiti :

AUTOR (vlastodavac)
sa saradnicima
Ime i prezime, ime jednog roditelja :
Ulica :
broj :
Mesto i opština stanovanja: :
JMBG :
Državljanstvo :
Žiro/tekući račun :
Naziv banke :
Telefon :
Stepen stručne spreme :
Vrsta stručne spreme :
E-mail :
Zdravstveno osiguranje po bilo kom osnovu Da Ne
Socijalno osiguranje
(obeležite jedno od ponudjenih odgovora) :
Zaposlen
Samostalna delatnost
Nezaposlen
Vojno lice
Vojni penzioner
Penzioner PIO zaposlenih
Penzioner PIO sam. delatnosti
Naslednik / nosilac aut. prava
Samostalni umetnik
Poljoprivrednik
Kod kog Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja ste osigurani :
PIO zaposlenih
PIO samostalnih delatnosti
PIO poljoprivrednika
U prilogu dostavljam fotokopiju dokumenata kojim potvrdjujem svoje socijalno osiguranje: prijavu na osiguranje, rešenje o penzionisanju, rešenje poreske uprave za samostalne umetnike i sl
Ovim ovlašćujem Agenciju da u moje ime i za moj račun (kao i u ime i za račun mojih saradnika) izvrši naplatu autorske naknade i da po odbitku pripadajućih poreza, doprinosa i provizije Agencije izvrši isplatu autorske naknade na moj lični račun kao i na račune mojih saradnika. Spisak saradnika sa njihovim podacima i raspodelom autorske naknade dajem u prilogu i ona čini sastavni deo ovog ovlašćenja.
Potvrđujem pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su podaci navedeni u ovlašćenju i u drugim dokumentima koji čine sastavni deo ovlašćenja istiniti, kao i da sam lica čije sam podatke naveo upoznao sa činjenicom da ću podatke o njima dostaviti na obradu JAA-Autorskoj agenciji za Srbiju ad, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti kao i da ću u slučaju promene podataka iz ovog ovlašćenja obavestiti Agenciju.
U skladu sa Obaveštenjem Autorske agencije o obradi podataka o ličnosti dajem pristanak za obradu dostavljenih ličnih podataka koje je Agencija pribavila od mene ili na drugi način.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne netačne podatke koje su joj dostavili autori odnosno korisnici i na osnovu kojih, u svojstvu zastupnika autora u njihovo ime i za njihov račun, obavlja poslove ostvarivanja autorskog i srodnih prava.
Ugovor po ovom ovlašćenju dostavite na ruke
putem faxa broj ili poštom.


Ovlašćenje koje je Agenciji dostavljeno on-line važi i bez potpisa autora