Obaveštenje

27-Sep-2011


OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA LIČNOSTI
u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti


JAA-Autorska agencija za Srbiju bavi se ostvarivanjem autorskih i drugih prava intelektualne svojine što uključuje prikupljanje, obradu podataka o autorima i nosiocima autorskih prava, formiranje, ažuriranje  i čuvanje zbirki podataka koje su potrebne radi ostvarivanja prava intelektualne svojine. Podaci kojima raspolaže Agencija obrađuju se automatizovano i ručno.
Mogućnost pristupa podacima kojima raspolaže Agencija imaju zaposleni u skladu sa internim aktima, kao i državni organi na osnovu odgovarajućeg zvaničnog dokumenta za precizno navedeni podatak i u skladu sa zakonom.
Dostavljanje podataka o ličnosti neophodno je radi ostvarivanja autorskih i drugih prava intelektualne svojine.
Autor, odnosno nosilac autorskih prava ima pravo da u svakom trenutku pisanim putem traži brisanje podataka o ličnosti iz evidencije Agencije, uz obavezu izmirenja eventualnih dugovanja prema Agenciji.
Brisanje ličnih podataka iz evidencije Agencije istovremeno se smatra opozivom ovlašćenja za ostvarivanje autorskih odnosno drugih prava intelektualne svojine. Ukoliko autor, odnosno nosilac prava smatra da je Agencija nedozvoljeno vršila obradu podataka, ima pravo da se obrati Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Ukoliko Agencija bude obaveštena o nedozvoljenoj obradi podataka, odmah će o tome obavestiti o autora odnosno nosioca prava i Poverenika
Copyright © 2008

0.00